Wani Mutum Mai Ƙirma
Cornelius Gulere
Catherine Groenewald

Gatarinshi ƙarami ne ƙwarai.

1

Ƙofar ɗakinshi ta yi ƙasa ƙwarai.

2

Gadonshi ya yi gajerta ƙwarai.

3

Kekenshi ƙarami ne ƙwarai.

4

Wannan mutumen babban ne ƙwarai.

5

Ya ƙera wata babbar ƙota ta gatarinshi.

6

Ya ƙara girman ƙofarshi.

7

Ya ƙera wani babban gado.

8

Ya sayi wani keke mai tsawo.

9

Ya zamna saman wata babbar kujera. Kuma ya ci abinci da wata babbar koshiya

10

Ya bar gidanshi kuma ya koma cikin babban kurmi. Ya yi ruyuwarshi tsawon shekaru da dama.

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Wani Mutum Mai Ƙirma
Author - Cornelius Gulere
Translation - Plan Niger - Projet NECS - Usaid
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Hausa (Niger)
Level - First words