Azizi Dolli Yakwa
Lawrence A. Konjuro
Natalie Propa

Ŭyŭ nȋ Azizi. Azizi nȋ dolli yakwa.

1

Nȋnyedete Azizi tondŭ aikaraga akenete hindi ciothe.

2

Ndokira kiroko ni ndi thambaga uthiu. Gacoka gamwetha Azizi.

3

Ndamŭona Azizi nȋ njanŭraga juere yake.

4

Ngȋria kȋroko nȋ ndi mŭheyaga Azizi.

5

Ndaria thuȋtȋ nȋ ndi muheyaga Azizi.

6

Nŭŭ Azizi ndariyaga thuiti yake. Nagamaka nȋkȋ!

7

Nȋ thiyaga nja gituwaga mahŭa.

8

Ni heyaga Azizi ihua. Nŭŭ ndacokagia, "Ngatho."

9

Nȋ ndimuthambagia agathera mbere ya mami athambie.

10

Azizi ndȋmŭȋkagira ngŭo ndune tondŭ ninyendete rangi mutune.

11

Ndathȋe toro, Azizi ndȋmŭkomagia mwenaine haria ndȋ.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Azizi Dolli Yakwa
Author - Lawrence A. Konjuro
Translation - Kariha Nancy Wamaitha
Illustration - Natalie Propa
Language - Gikuyu
Level - First sentences