Nelima afuna buyiindifu
Salaama Wanale
Mango Tree

Aabawo khaale ni khaalekho, nga iliwo bakhaana babili, nga bayaaya, Nelima ni Nambuya. Ne nga basaali baabwe baafwa.

Bano baaba bamenya ku shaalo shishooma, nga mbaakho ifula namwe biilyo byoosi ta. Nga buli muundu yeesi ukana biilyo, akyeendelakho ilala nio waatuya khe khuulya.

1

Nelima aaba ali umukhaana umuwolu, uwasila naabi, ne nga ali umuyeeti naabi.

Ne yaaya weewe Nambuya nga ewulila naabi, nga s'akana khuukanikhakho isi babaandu beesi akhamanyile ta. Naluundi nga si enaanayo isi
babaandu babaandi ta.

2

Aabawo lutweela, bayaaya bano benyuka kumutikhinyi, benyoola nga sibali ni khe khuulya ta, ate nga intsala ili khuubalya naabi. Baaba bali ni khukyeendelakho ilala, nio batuye khe khuulya.

Nelima waaloma Nambuya ari beerekekhe, batsye buli mutweela khu ntsila yeewe. Baryo baatsya nga ni baafukiilisana.

3

Khu ntsila iyo, aabawo khaaloosi nga bakhalaanga bari Netalisile, nga babaandu baakhamanya bari nikho khakhaakaba ni buyiindifu.

Ne shonyene ndi khaaba khali ni bikeenge nga kamakoontsyo, karulamo kamayila ne ate nga bayaaya bano baakhukhamanyakho khaaloosi khano ta.

4

Nambuya aatuya khaaloosi khano. Kila khaamulaanga khari, "Mukhaana wase, uryeena wamweene? Waama heena? Uli khuutsya waheena?"

5

Nambuya weelamo bireebo ibyo. Kila khaamuloma khari, "Yiitsya uusute, wumbile mu ntsu. Ni nase kane ikhuboolele she khuukhola."

Nambuya waakhalala naabi. Waatyaabila khaaloosi, nga akana ari khali khafwiile. Nambuya waaloma ari, "Shiba shiilayi naafwa intsala, ne nga naakhuwaamba mu mikoontsyo kyoowo ikyo ta."

6

Ne Netalisile waasila busa, waamuloma ari, "Nuutsye woole buulayi."

7

Nambuya waakyenda woola iburaangisi iyo, waatuya shiifwo nga shilimo kamakoongolyo,
tsindemu, bifululungwe ni biwuukha bibiindi swa busa.

Bino byaamwalaama yeesi, byamulya nga ashiili
khufuna ni sheesi aakana ta.

8

Nelima naye woola isi khaaloosi tsana khaaba. Niye wekhoya naabi khuukhabonakho, lwekhuuba aaba nga waakhutuyanako n'umuundu yeesi ta.

Kila khamulaanga, khaamureeba nga ni khaareeba Nambuya. Khaamulomela shishiindu sheene sheesi khaalomela Nambuya.

9

Nelima wenyukhilamo, waasuta khaaloosi Netalisile,
waakhayila mu ntsu yakho. Kila khaamulomela khari, "Mukhaana wase, waakholile buulayi. Isho abe shishakhaasa babaandu baakali khuukhola."

Kharyo khaamuwa khasaala, nga khaamuloma kari, "Kobolayo ingo, unatuya buli shiindu sheesi ubeele
ukana."

10

Nelima waasiima naabi khaaloosi Netalisile. Aryo waatimaka khaangu weelayo ingo. Ni khuutabula ari, waatuya intsu, nga buli shiindu shilimo: biilyo bya buli saambo, ni bibiindu bibiindi bikali swa busa.

Aryo Nelima weekyela umukhasi ufuurayo buyiindifu buukali khu shisiintsa isho.

11

Ne waalila naabi yaayawe Nambuya, nga aloma ari, "Nangawulila akwa mu mwaanda kwe ntsofu."

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Nelima afuna buyiindifu
Author - Salaama Wanale
Illustration - Mango Tree
Language - Lumasaaba
Level - Longer paragraphs