Nya mi ci ria̱ŋ jek
Salaama Wanale
Mango Tree

Kɛ gua̱a̱th ëëdan, tëë nyier da̱ŋ rɛw ti cieŋ Nyabuɔ̱ny kɛnɛ Nyabuay. Ci ciëŋmanikiɛn li̱w. Cieŋkɛ dhɔr mi thiɛl nhiaal kä thiɛl bɛl. Mi ci kɛn wä go̱r kɛn kuän la ramɔ wä ni gua̱a̱th mi na̱n bɛ kulɛ wä jek.

1

Nyabuɔ̱ny ɛ nyam mi muɔ̱l, bitdɛ kä luääk. Nyiman ni Nyabuay ɛ gua̱n liakä /cɛ com ɛn la̱rkɛ jɛ liŋ. Kä /cɛ diɛɛr kɛ tha̱a̱ŋ nath.

2

Kɛ cäŋ kɛl, cu nyier tin guɔ̱ɔ̱r da̱ŋ rɛw thiɛl mi cam kɛnɛ. Bikɛ dhil gör kɛ kuän. Inɔ Nyabuɔ̱ny kɛnɛ Nyabuay cukɛ däk piny wä kɛn gööli.

3

Kɛn gua̱thɔ, tëë kɛ ciek mi di̱i̱t mi cɔali Nyagɔa. Ŋa̱th kɛ jɛ i̱ dera muuc riäŋä. Nyagɔa tëë kɛ dhɔp kä ci puɔ̱nydɛ thia̱a̱ŋ kɛ buɔ̱ɔ̱t.

4

Cu Nyabuay rët kɛ gëk Nyagɔa. Cu Nyagɔa Nyabuay cɔl, "Nyadä mal puɔ̱nydu? Bi ni gua̱a̱th indiɛn? Kä wi̱i̱ nikä?"

5

Nyabuay cuɛ thiecni diaal tin kɔn luɔc. Inɔ cu Nyagɔa ɛ jiök, "Bër luäk ɣä kɛ wädä dhɔɔrä bä ji̱ wä la̱r min bi wä la̱t."

6

Nyabuay cuɛ gaak kɛ ciek. Cuɛ wee i̱ "Thia̱k ni ɣöö dëë li̱w kä ɣöö dëë buɔ̱ɔ̱t ku wä thiap." Cu Nyagɔa biɛt cuɛ gue̱cni Nyabuay ja̱l malä.

7

Nyabuay cuɛ ja̱l kɛ gua̱a̱th mi bäär. Cuɛ cop gua̱a̱th mi tekɛ thɔ̱ɔ̱l, kɔ̱lkɔ̱li, makuac thɔ̱a̱l kɛnɛ muɔɔl piɛny ti kɔ̱ŋ. Ci puɔ̱nydɛ cuuc kä ci buɔth ɛ näk. Mëë cɛ nyuur lɔ̱ŋɛ, cuɛ niɛɛn. Cu muɔɔl piɛny ɛ tuok ka̱ckɛ jɛ.

8

Rɛy ja̱lɛ, Nyabuɔ̱ny cuɛ ben kä jɛn ciek ɛn di̱i̱t. Cu lɔcdɛ tɛɛth kɛ ɣöö cɛ Nyagɔa nɛn, ɛŋadiɛn ram ɛn nhiam ëë kɔn kɛ jek kɛ tuk ja̱lɛ. Nyagɔa cɛ thiec jɛn ëë cɛ thiecni Nyabuay.

9

Nyabuɔ̱ny cɛ nhɔk bɛ Nyagɔa luäk. "Ci la̱t ɛn ca lo̱k ɛ nɛy tin kɔ̱ŋ la̱t," laarɛ ciek ɛn di̱i̱t. Cuɛ Nyabuɔ̱ny jiök luocni cieŋ. Thɔ̱ŋɔ bi tin diaal tin go̱o̱r i̱ jek.

10

Nyabuɔ̱ny ci lɔcdɛ tɛɛth ɛlɔ̱ŋ cuɛ tɛ̈th lɔaacdɛ la̱r ciek ɛn di̱i̱t. Cuɛ riŋ luocɛ cieŋ cuɛ duel mi jädi̱t jek kɛ kɔakɛ diaal rɛydɛ, kɛ kuan ti ŋuan. Cuɛ ria̱ŋ. Duŋ ni ɣöö Nyabuɔ̱ny paarɛ nyiman ɛn ci yiëëdɛ jiɛɛn, Nyabuay.

11

Cɛ la̱r rɔɔdɛ,"Kɛl mi /ken luek liŋ ɛ jɛn ɣöö bɛ wä guut ni thook gua̱r."

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Nya mi ci ria̱ŋ jek
Author - Salaama Wanale
Translation - Ghai Wichdhour Kerjiok, Nyapak Yien Muon
Illustration - Mango Tree
Language - Thok Nath (Nuer)
Level - First paragraphs