Bakani chidoli
Lawrence A. Konjuro
Natalie Propa

Yoyu ndi Bakani. Bakani chi doli changu.

1

Ndoda Bakani nokuti unogala ekamwemwetela.

2

Ndava mukumuka kuseni ndoshamba kumesho.

Ndapeja ndopota Bakani.

3

Ndikongwana Bakani ndokamula masusu awe.

4

Pandinolya kulya kokuseni, ndondyisa nebo Bakani.

5

Pandinolya zwiwiti, ndotola chimwempela ndipe Bakani.

6

Asi Bakani atosolya chiwiti changu. Unosondichenamisa imi.

7

Ndosokwenda pazhe ndinunga maluba.

8

Ndotola limwempela iluba kova ndipa Bakani, asi apana paanoti, "Taboka."

9

Ndosowaja kushambisa Bakani mai bangu besanu bandishambisa.

10

Ndombajika Bakani zwimbalo zwolubala lushaba nokuti ndoluda kasa lubala lushaba.

11

Kana ndilala, ndolajika Bakani kumbali kwangu.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Bakani chidoli
Author - Lawrence A. Konjuro
Translation - Milton Nyathi
Illustration - Natalie Propa
Language - ChiNambya
Level - First sentences