Kubala Banyama
Clare Verbeek
Rob Owen

Muzovwu omwe uunka kukunywa meenda.

1

Indyabuluba zyobilo zyuunka kukunywa meenda.

2

Banyati botatwe abayuni bone baunka kukunywa meenda.

3

Basyaambololo bosanwe abamunjile bali cisambomwe baunka kukunywa meenda.

4

Bacibize balilusele balundukila kumeenda.

5

Bacula bali ciloba answi zyili fwuka zyilayamba mumeenda.

6

Syuumbwa omwe ulavwuluma. Awalo uyanda kunywa meenda.

Ino nguni uyoowa syuumbwa?

7

Muzovwu omwe unywa meenda asyuumbwa.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kubala Banyama
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Adaptation - Limbali Muyendekwa, Maureen Musale
Illustration - Rob Owen
Language - ChiTonga
Level - First sentences