Asim, amabeebi
Lawrence A. Konjuro
Natalie Propa

Ŋǝ̂ ma Asim beebi. Asim a lee amabeebi na.

1

N sɔlɔ nɩ páá, aɖʊwaa a tɩ lɛʊ baa tam apaŋa.

2

N ta ŋǝ̂nǝ, amʊ n shire aŋgayɛ naa ayɛɛ Asim.

3

N ta ŋǝ̂ nɩ, amʊ n taŋa 'aŋʊrʊ.

4

N ta naa lâa sɔntɔ, amʊ n shee nɩ gboo.

5

N ta naa kǝ̂m ɩbɔmbɔm, n tɩ shee Asim ʊɖɔŋkɔnɔ gboo.

6

Ama Asim k'a na kǝm abɔmbɔm ayɔ na. N tɩ taba aŋgʊlɔ wàà, maakɔ laŋ na gǝŋ ?

7

N tɩ yeeyee na gaka na piɖe ɩcaacaaca.

8

N tɩ shee Asim ʊɖǝn, ama k'a na sala amʊ ayɔ na.

9

N tɩ cɩ nɩ naa amaŋana a ye tɩ cɩ amʊ.

10

N tɩ kara Asim 'ayɔkɔ ɩrana, aɖʊwaa n sɔlɔ bʊto bʊrana páá.

11

N ta ɖâ atǝn, n tɩ ɖʊ nɩ amasul.

12

Ce livre a été traduit et publié par l'équipe anii de SIL à Bassila. Pour plus d'informations sur le projet anii et d'autres publications en langue anii, contactez-nous :

13

www.revue-gugu.org

+229 66 66 11 11
Téléphone et WhatsApp

14

L'équipe anii salue l'équipe de AfricanStoryBook et les remercie pour leur générosité et pour la licence de CC BY.

15
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Asim, amabeebi
Author - Lawrence A. Konjuro
Adaptation - Mounifatou Idrissou
Illustration - Natalie Propa
Language - Anii
Level - First sentences