Gapisǝmpi ŋgaɖee ga pra atanja ma
Salaama Wanale
Mango Tree

Pǝ̂rǝ ma ! Arà !
Ampǝrǝ n ce wuuu atɩ ri bʊpisǝmpi bʊnyɩʊ bʊɖǝn, baɖe ba tɩ yɩɖa pɩ wàà, Alima n'Abuya. Ba ɖa ba ɖa ma ni, babaja baɖe ba shee cii. Gatǝna ŋgaɖee laŋ ba ɖa ma, ga ci gboo. Ʊto k'a na nyɩ na, ʊjɩʊ k'ʊ ɖa na. Mbaɖee ba na yɛɛ ʊjɩʊ ma, shee ba cê ɖooɖoo atɩ yɛɛ.

1

Alima k'a sɔm arɛ̀ na, naa aɖa shɛlɛm, gǝŋci k'a pɩyɛ na. Apar Abuya aɖe tɩ ŋǝ agʊlɔ. K'a na rǝŋǝ ʊceru na, naa naa alee ʊcinsɔlɔka.

2

Ʊshilé ɖǝn ba fol aŋǝnǝ ma, na ba ŋǝ wàà, kǝ ba kɔɔ wʊɖa ʊjɩʊ na, shee ba cê atɩ yɛɛ. Ba tɔɔ ʊnyɩŋca na ce ma, na ba paɖapaɖa.

3

Kasáà ɖe gʊna apǝla ɖǝn aɖe ɖa asǝla na pɩ, ba tɩ yɩɖa nɩ wàà, Abatan. Aɖe lee alanɖǝmayar, agʊlɔ gʊŋunii gʊɖe gʊ wʊɖa anyɩŋkɔ.

4

N'Abuya a wa na nɩ 'ʊnyɩŋca laŋ, na gʊna apǝla a na taba nɩ wàà : « Ʊ ɖa alaafɩya aa, amʊpigii ? Ŋka na ʊ ɖoo na ma ? Ŋka na ʊ na ce ? »

5

Abuya a tǝlǝ gʊna apǝla abulitabaka bʊŋunii, na gʊna apǝla a kɔɔ lǝ nɩ acǝŋǝ wàà : « Pɩ̂ atɩ ri amʊ ace n'aŋgafala nɩ naa ma lǝ̂ akɩ bʊkɔ́ɩ ʊ naa lee ma. » N'Abuya a faŋa ajirmaŋkaɩ naa alǝ ashee gʊna apǝla wàà : « Gaarɩ ma fɔ̂m akɩ n'akanyɩŋkɔ ma, n sɔlɔ ma nyantra cîi. »

6

Gʊna apǝla k'a lǝ nɩ gaɖǝn na, naa akɔɔ nyiŋǝ sáà ashee nɩ.

7

Abuya a tǝwǝ agasana atɩ kpa gaɖu gaɖǝn ma, ŋkǝŋ ɩɖe ɖa gʊsʊ̀rá. Acaŋgɩlɩpapa, ɩbu, ɩshɛŋɛ na bʊkɔ̀ɩ tuutuuma ɩɖe ɖa. K'a jɩ ʊjɩʊ ɩshilé tuutuuma na ma laŋ, ɩ kpa nɩ, n'agʊlɔ gʊ ci. Tam nɖee a sǝ atǝn ma, ayɔkɔbɔnɔ ɖe ɩŋunii ɩɖe tɩ patǝr patǝr na nɩ.

8

Alima agasana nɩ na a wa na gʊna apǝla ɖe nɔɔ. N'ɩ san na nɩ ɖaa a ŋǝ gʊna apǝla ma, aɖʊwaa gʊna Abatan a lee ka arɛ̀ asǝbaka nɖee Alima a wa na ma, ɖoo ɖaa a ta gasana ma. Na gʊna apǝla a yɩɖa nɩ naa ataba nɩ bʊlei bʊɖɔŋkɔnɔ bʊɖe.

9

N'Alima a tǝlǝ ari gʊna apǝla ɖe halɩ agafala nɩ, na gʊna Abatan a lǝ nɩ wàà : « Ʊ jɩ caacaa nɖee bɛrɛ tuutuuma ba nyǝm afǝl ma. » Na gʊna a shee nɩ ʊpɛ ɖǝn naa alǝ nɩ wàà, a kɔɔ ashɛʊ agaɖu, a taa kpâ awʊɖa ayɔkɔ ɩŋunii nɖee a cee na yɛɛ ma. Alima laakaarɩyar a sala gʊna apǝla naa acuu halɩ agaɖu afal.

10

A kpa ma, naa aŋǝ gafala gafɔlɩ gaɖǝn ga ɖa na saa nɩ ma, n'ayɔkɔ ɩŋunii nɖee ɩ cee na lee nɩ takaashɩ ma, n'ɩjɩʊ tuutuuma. N'a pra ʊsǝmprǝ atanja nɖee awu bɛrɛ baŋunii gatǝna gaɖe nɩ ma.

11

Na kama aɖe tɩ yu na shee anyɩʊtaja nɖee a li ma, naa naa lǝ wàà : « Arɛ̀ nɖee k'a na rǝŋǝ ʊceru na ma, a na boŋo n'abʊrʊ aganɔ nɩ na. »

Ampǝrǝ kaayala jɩ gǝŋ.

12

Ce livre a été traduit et publié par l'équipe anii de SIL à Bassila. Pour plus d'informations sur le projet anii et d'autres publications en langue anii, contactez-nous :

13

www.revue-gugu.org

+229 66 66 11 11
Téléphone et WhatsApp

14

L'équipe anii salue l'équipe de AfricanStoryBook et les remercie pour leur générosité et pour la licence de CC BY.

15

Mbʊpá njala nɖe n tɩ lǝ atʊ ɖaa bakompi banyɩʊ Alima n'Abuya banɖulinya n sara ma.

16
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Gapisǝmpi ŋgaɖee ga pra atanja ma
Author - Salaama Wanale
Adaptation - Salimatou Bababody
Illustration - Mango Tree
Language - Anii
Level - First paragraphs