Unompopi uThando
Lawrence A. Konjuro
Natalie Propa

Lo nguThando.

UThando ungunompopi wami.

1

Ngiyamthanda uThando ngombana uhlala amomotheka njalo.

2

Nangivukako ngihlamba ubuso bami.

Ngemuva kwalokho ngikhambe ngiyokuqala uThando.

3

Nangimtholako uThando, ngimbhratjha iinhluthu zakhe.

4

Nangidla ukudla kwekuseni ngiyamdlisa naye uThando.

5

Nangidla amaswidi ngithatha linye ngiliphe uThando.

6

Kodwana uThando yena akawadli amaswidi.

Ngiyazibuza bona kubayini!

7

Ngiyakhamba ngigege lapha sihlala khona ngikhe amathuthumbo.

8

Ngithatha ithuthumbo ngilinikele uThando.

Kodwana akatjho athi, "Ngiyathokoza."

9

Ngihlambisa uThando ahlwengeke ngaphambi kobana umma angihlambise.

10

Ngembathisa uThando izambatho ezibovu ngombana ngithanda umbala obovu.

11

Nangiyokulala, ngilalisa uThando eqadi kwami.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Unompopi uThando
Author - Lawrence A. Konjuro
Translation - Sponono Mahlangu
Illustration - Natalie Propa
Language - isiNdebele
Level - First sentences