Bulemafu kuta kutolibwa
Agnes Mabururu
Wiehan de Jager

Uyu yo Aginesi.

Yom'manyisi wangu.

1

Aginesi akwendela ingili.

2

Uyu yo Metobo.

Numuganile fiyo kukinda bandu bosa abo bobika nyimbo pawayilesi.

3

Metobo aninthamyo ya maso.

4

Uyu yo Moraa, mupalamani wangu.

Moraa yomulimi.

5

Moraa atopilika. Oyobela ififwani.

6

Uyu yo Osero.

Yo puleya umusubiliwa fiyo pa sukulu yangu.

7

Osero atanago amaboko.

Loli ohosha fiyo ifigoli mu timu yitu!

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Bulemafu kuta kutolibwa
Author - Agnes Mabururu
Translation - Jane Mulenga, Mary Ng'ambi
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Chinkhonde
Level - First sentences