Umdoli longu Azizi
Lawrence A. Konjuro
Natalie Propa

Lona ngu Azizi.

Azizi ngumdoli wami.

1

Ngiyamtsandza Azizi ngobe uhlale amoyitela.

2

Nangicedza kuvuka ngigeza buso bami.

Bese ngifuna Azizi.

3

Nangitfola Azizi ngimkama tinwele takhe.

4

Nangidla sidlo sasekuseni ngifunta Azizi.

5

Nangidla emaswidi nginika Azizi lelinye.

6

Kepha Azizi akalokotsi adle liswidi lakhe.

Ngiyatibuta kutsi kungani!

7

Ngihambahamba egcekeni ngikhe timbali.

8

Nginika Azizi imbali.

Kepha akalokotsi atsi, "Ngiyabonga."

9

Ngigeza Azizi ahlanteke ngaphambi kwekutsi make angigeze.

10

Ngigcokisa Azizi ingubo lebovu ngobe ngiyawutsandza umbala lobovu.

11

Nangiya kuyolala, ngibeka Azizi eceleni kwami.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Umdoli longu Azizi
Author - Lawrence A. Konjuro
Translation - Mduduzi Benjie Shongwe
Illustration - Natalie Propa
Language - Siswati
Level - First sentences