Azizi wa ximpopi
Lawrence A. Konjuro
Natalie Propa

Loyi i Azizi.

Azizi i mpopi wa mina.

1

Ndzi rhandza Azizi hikuva u tshamela ro n'wayitela.

2

Loko ndzi pfuka ndzi hlamba xikandza.

Kutani ndzi lava Azizi.

3

Loko ndzi kuma Azizi ndzi n'wi kama misisi.

4

Loko ndzi dya swakudya swo fihlula ndzi dyisa na Azizi.

5

Loko ndzi dya swiwitsi ndzi nyika Azizi xin'we.

6

Kambe Azizi a nga dyi swiwitsi.

Ndza hlamala ku ri xivangelo i ncini!

7

Ndzi famba na rivala ndzi ri karhi ndzi kha swiluva.

8

Ndzi nyika Azizi swiluva. Kambe Azizi a nga vuli ku ri, "Ndza khensa."

9

Ndzi hlambisa Azizi a basa loko manana a nga si ndzi hlambisa.

10

Ndzi ambexa Azizi swo tshwuka hikuva ndzi rhandza muhlovo wo tshwuka.

11

Loko ndzi ya eku etleleni, ndzi lata Azizi ekusuhi na mina.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Azizi wa ximpopi
Author - Lawrence A. Konjuro
Translation - Given J Hlongwani
Illustration - Natalie Propa
Language - Xitsonga
Level - First sentences