Kut̯ala binensa
Clare Verbeek
Rob Owen

Nzovu mmodza kendanwa madzi.

1

Sot̯oa wawi wendanywa madzi.

2

Nyahi wahahu na nsongo wane pia wendanwa madzi.

3

Nt̯opfe watsano na nguyuwe mbango wahandahu wakwendendani kunywa madzi.

4

Mpunda milia wafungahe wakuyad̯aramiani hamadzi.

5

Vyuya vinane nanswi kenda wogeani madzini.

6

Nsimba mmodza kanguruma. Pia anatsaka kunwa madzi. Ni ga e namshoga nsimba?

7

Kuna nzovu mmodza ekunwani madzi na nsimba.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kut̯ala binensa
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Granton Idyema
Illustration - Rob Owen
Language - Pokomo
Level - First words