M Soo Akô
Gertrude Kobusinge
Rob Owen

M soo akô.

1

Kasua u a kar la m za ken ikyô I Kibale.

2

M nenge a ikon kpishi. M nenge a Tur, Gbaaye, Ivile man Haa.

3

M nenge a ijombo, ikya man ibagu.

4

M nenge a inyon kposo kposo. M nenge a ukaaki, uigyuve man avungu.

5

M nande ahan zum u m nenge a zege nortar a antsa u kpeghee yô.

6

M nenge a anyamev man inyon kua imendenev atô kposo kposo je.

7

Ikyô i Kibale ka ijiir i dedoo. Ior ka ve shi zan u za nengen. M soo akô. We di ye?

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
M Soo Akô
Author - Gertrude Kobusinge, Kirrisa Robert, Tusingwire Angel
Translation - Terkule Aorabee
Illustration - Rob Owen
Language - Tiv
Level - First sentences