Ba niawu bazali boni?
Nina Orange
Jesse Breytenbach

Ba niawu bazali boni?

Namoni ata niawu moko te, bango nionso babungi.

1

Niawu azali boni?

Namoni kaka niawu moko azali awa.

2

Ba niawu bazali boni? Namoni ba niawu bazali mibale.

3

Ba niawu bazali boni? Namoni ba niawu bazali misato.

4

Ba niawu bazali boni? Namoni ba niawu bazali minei.

5

Ba niawu bazali boni? Namoni ba niawu bazali mitano.

6

Ba niawu bazali boni? Namoni ba niawu bazali motoba.

7

Ba niawu bazali boni? Namoni ba niawu bazali sambo.

8

Ba niawu bazali boni? Namoni ba niawu bazali muambe.

9

Oyo nini nakomona! Niawu akangami likolo ya nzete, nakoya kobikisa ye.

10

Maman, tokoki kobomba ye kaka mbala moko?
Ba niawu bazali boni? Libua.

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ba niawu bazali boni?
Author - Nina Orange
Translation - Theresa Nyemba
Illustration - Jesse Breytenbach
Language - Lingala
Level - First words