Ukubala amakati
Nina Orange
Jesse Breytenbach

Mangaki amakati?

0 Akunakati.

1

Mangaki amakati?

1 Linye.

2

Mangaki amakati?

2 Mabili.

3

Mangaki amakati?

3 Mathathu.

4

Mangaki amakati?

4 Mane.

5

Mangaki amakati?

5 Mahlanu.

6

Mangaki amakati?

6 Ayisithupha.

7

Mangaki amakati?

7 Ayisikhombisa.

8

Mangaki amakati?

8 Ayisishiyagalombili.

9

Hhayi bo! Yini manje le?

Ikatshana libambeke esihlahleni.

"Ngizokuhlenga."

10

"Mama, singahlala naye? Yena kuphela nje!"

Mangaki-ke?

9 Ayisishiyagalolunye.

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ukubala amakati
Author - Nina Orange
Translation - Pumla Mdontswa
Illustration - Jesse Breytenbach
Language - isiZulu
Level - First sentences