Go bala diphologolo
Clare Verbeek
Rob Owen

Tlou e le nngwe e ya go nwa metsi.

1

Dithutlwa tse pedi di ya go nwa metsi.

2

Dinare tse tharo le dinonyane tse nne le tsone di ya go nwa metsi.

3

Ditshepe tse tlhano le dikolobe tsa naga tse thataro di ya kwa metsing.

4

Dipitse tse ditilodi tse supa di tabogela kwa metsing.

5

Digwagwa tse robedi le ditlhapi tse robonngwe di thuma mo metsing.

6

Tau e le nngwe e a rora. Gape e batla go nwa. Ke mang a tshabang tau?

7

Tlou e le nngwe e ne ya nwa metsi le tau.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Go bala diphologolo
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Lorato Trok
Illustration - Rob Owen
Language - Setswana
Level - First words