Kobara ebibusi
Nina Orange
Jesse Breytenbach

Ebibusi birenga?

Ebibusi esiro 0.

1

Ebibusi birenga?

Ekebusi ekemo 1.

2

Ebibusi birenga?

Ebibusi bibere 2.

3

Ebibusi birenga?

Ebibusi bitato 3.

4

Ebibusi birenga?

Ebibusi bine 4.

5

Ebibusi birenga?

Ebibusi bitano 5.

6

Ebibusi birenga?

Ebibusi bitano nakemo 6.

7

Ebibusi birenga?

Ebibusi bitano na bibere 7.

8

Ebibusi birenga?

Ebibusi bitano na bitato 8.

9

Ninki eke oroche?

Emanwa ekwamete omote igoro.

Nkogonkonya inde.

10

"Mama ngotuga tore emanwa eye?"

Ebibusi birenga? Ebibusi bitano na bine 9.

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kobara ebibusi
Author - Nina Orange
Translation - Gladys Nyachieo, Olipha Mokua
Illustration - Jesse Breytenbach
Language - Ekegusii
Level - First words