Khuubala Chisang'ii
Clare Verbeek
Rob Owen

Eenjofu eendala elikheecha khuunywa kameechi.

1

Chitwika chiibili kheechicha khuunywa kameechi.

2

Chiimbogo chitaru nende chiinyuni chinee choosi chichaa khuunywaa kameechi.

3

Chiikhisi chiirano nende chiimbiichi siita kheechicha eluuchi.

4

Chiipunda muliaa sabaa chitima khuucha eluuchi.

5

Chiikheele muunane nende chiing'eeni tisaa kheechisokaa mumeechi.

6

Eesimba ewuuma. Yenyaa khuunywa kameechi. Nanuu Omurii weesimba?

7

Eenjofu elikheenywaa kameechii nendee eesimba.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Khuubala Chisang'ii
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Raphael Wanyonyi
Illustration - Rob Owen
Language - Lubukusu
Level - First words