Omwami Wa Amayoni
South African Folktale
Wiehan de Jager

Khale lulia, amayoni kekhala khushiabusi. Kenya okhuba nende nabongo wako, ngala abandu bali, nende tsisolo. Liyoni shina elikhoyele okhuba omwami?

1

"Namunakha, Ikoko Yo Olale. Ali nende amani khandi afwana nga nabongo!" Elala niliboola. "Tawe abula olusimbi, khandi nalanga alolokhanga weshibeera," oundi nakalusia. "Liwuto, okhubeela ne likhoongo okhushila kosi khandi nililanga liyibanga nga italanyi," elindi niliboolera ekulu womwoyo. "Tawe, shilinyala okhupurukha tawe. Omwami wa amayoni okhuula abe ounyala okhupurukha."

2

"Embara mbu nesie oukhoyele okhuba omwami," Simbi nikhaboola,  nikhashukhasia, shukhasia isuru yakho. "Endi we ifwana indayi." "Oli we isunga inyinji muno," Okuyichichi namboolera.  "Mumayoni kosi nesie ouli nende tsimoni tsikhoongo. Ekhoyele okhuba omwami." "Tawe, ewe tawe, Okuyichichi," Kosi nikakwalata. "Otsitsanga okhukona eliuba nilirula. Mwami shina oukonanga eshitere?"

3

Olunyuma shibanyala okhunyoola omwami tawe. Ne mulala niyayulila ekulu, "Ulia ounyala opurukha yaatsia ekulu okhushira bosi niye oulaba omwami." "Abwene, abwene," bosi babolera emioyo ekulu, ne bosi nibapurukha ekulu, ekulu, mwikuku.

4

Liyoyo lia Misri liapurukha inyanga ndala yonyene, shilunji okhubura ekulu we fikulu efirambi fiosi, efili mu shialo shiosi. Ikoko Yo Olale, Namunakha yapurukha khulwe tsinyanga tsibiri, mumuya mwikulu, ekulu we efikulu fiosi. Ne Ingosia yefwila khulwe tsinyanga tsitaru tsiosi, niyichomire khuliuba.

5

Ne Ingosia niyayula, "Nesie ouli ekulu okhushira. Nesie omwami."

6

Ne yesundukha olwa yaulila omwoyo kwowundi ekulu wayo, "Chirri, chirri, chirri." Ekulu womurwe kwe, lialiyo elala khumayoni amatiiti mukoosi. Mulimba, Omupa Ndala. Khali nikhereranga khwibaa elala liolubaa lwe Ingosia."Tiki, tiki, tiki," nikhafwetetesia. "Nesie owuli ekulu okhushira. Nesie omwami."

7

Ingosia niyipurukha niyimeta khandi inyanga yindi niyininanga busa ekulu. "Nesie wuli ekulu okhushira koosi. Nesie omwami," niyayula.

8

"Chirri, chirri, chirri! Nisie ouli ekulu okhushira. Nesie nabongo," Mulimba Omupa Ndala nikhaboola. Abwenao khandi khaliwo, nikhakhamoola okhurula mulubaa lwe Ingosia. Ingosia yali niichonyire wa ilakhanyalile khandi okhupurukha okhusita imbeli tawe.

9

Kario yekha asi, ne ninayo, Mulimba, yefisa busa mulubaa lwayo. Amayoni kandi kali nikekhoyelenje busa kano koosi, ne nikasinyikha. Nikakhalinda busa, nikekasiye okhumanyula amoya koosi khumubili kwakho.

10

Ne mubwangu bwakho, akhayoni akho khalola oburuma bwa kali ninabwo. Nikhepiula mu bwina bweinzukha obwali obukhaya.

11

"Kuyichichi ewe linda busa abwina awo okhuula nga kharula nokhatiila," nikalachilisia liichichi. Okuyichichi nikutsia nikwikhala imberi wobwina.

12

Ne omubasu kwali omutundumu. Khulwesho, bwangu bwangu tsindolo tsisiro nitsikuyira. Mulimba, Omupa Ndala, khalinga elwanyi, ne "z-zip," nikhekhwesa nikhabwao.

13

Liichichi liali netsisoni muno mbu lileshere akhayoni akhatiiti busa okhukuburakho. Ne shichila nikuyimanga mushiro mwonyene. Ne mushitere, kukona, kuleshe okhulolokha nende amayoni kandi.

14
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Omwami Wa Amayoni
Author - South African Folktale
Translation - Catherine Were
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Oluwanga
Level - First paragraphs