Tsingukye Tsitsakyeendaana Eyi Ni Neeyi
Southern African Folktale
Benjamin Mitchley

Babaandu be mu shaalo she buuyu bufwiiti baarakikha khuulekha khuba baasangaafu ta. Tsisolo tse mwirome tsaarakikha khukhwiitsatsaka ni tsibariisariisa.

1

Tsisolo tsino tsalyatsaka biilime byaabwe byoosi, ni lulala abe tsisuta ni babaana baabwe. Abe shili shiifwo shikosi naabi khuumenyamwo. Ne abe babaandu bano banyala khuutsya waheena?

2

Babaandu be muungo mutweela baafuna she khuukhola. Shaba shihangafu naabi khuunyoola biilyo mu ngoongo.

3

Bisiinyo byatsowa akari muufwa tse kimibaale. Bisaala byatsowa khu ndulo khwe tsingoongo. Basaali baraakikha khuureka butuuyu, ni babaana nabo bawaambisatsaka binywiinywi.

4

Babaandu be tsiingo tsitsiindi baabona isaambo isi be muungo mwe mu ngoongo baamenyatsaka buulayi. Kila umuseetsa alomela umukhasi weewe ari, "Buulamu buli buulayi mu ngoongo. Waakha khukhwiitsa ibweene iyo nawe."

5

Lubaluba tsiingo tsitsamenyatsaka imaayo we tsingoongo, nabo baniina mu ngoongo. Buli muungo mwaafuna lifuluma lye khuumenyamwo, bewulila buukhafu buulayi luundi nga bewulila buulayi naabi.

6

Khaangukho, babaana baarakikha khukhwikaamaka khu mabaale, ni khuunyoola kamatuunda mu misaala. Abe banyalisa khukhwisuungwaara mu sakya tse kimisaala nga tsikhobe ni tsikhola.

7

Mbolambola, bibiindu byaarakikha khushuukha. Khuukanikha mu baana khwaboomba, khukhwaniaaka nga khwaaba khuukali. Baakhulu babeene nabo benyoola nga kamoolu kaabwe keloosela khuuba kamaboofu, naluundi kimibili kyaabwe nga kili khukhwiitsulakho bubwooya.

8

Buli mbuka isi baalolanatsakakho, bebona nga kameeno kaabwe kasongokha naabi. Baarakikha khuukyeendela khu bikyele bine.

9

Baryo beekyela bibuumbe bishaakha abe byeesi umuundu yeesi aakhabonatsakakho mu shifwo isho ta. Bibuumbe bino nibyo byeesi ari babaandu balaanga bari Ingukye.

10

Imbuka yaabirawo nga tsingukye tsimenya mu mwikhoyo. Tsiryo tsaakamisa khuutimisa butuuyu, tsaarakikha khuulyatsaka bye mwiloba.

11

Tsebilila luulomo lwe khuukanikha. Tseyabulamo tsingubo tsatso lwekhuuba bikyele byatso ni kamakhono keene byaba byetsuulekho bubwooya.

12

Ne tsaaba nga tsishebulila tsiri lutweela tsabakho babaandu. Tsaaba nga tsilolana kamoolu kaatso kamaboofu, tsaaba nga tsiitsekhelela tsonyene busa.

13

Ne tsingukye sitsakana naabi khuutsekha ta. Tsiryo tsaaba nga tsiisutaka mu ngaaki ni aasi lwe lirima liikali. Lwanyumakho, tsingukye tsino tsaalekha khunyala khuumenya atweela ta lwe khukhwiitsekhelela ni lirima liikali. Isho shaakila buli ingukye ni muungo mwayo yaatsya yaamenya iyo yonyene.

14

Shisheene isho nisho shishikila tsingukye tsimenya mu bukuuka bukyeekhe ni shaleelo shino, tsaalekha khumenya nga linaambo lye tsingukye ta.

15
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Tsingukye Tsitsakyeendaana Eyi Ni Neeyi
Author - Southern African Folktale
Translation - Fabian Wakholi
Illustration - Benjamin Mitchley
Language - Lumasaaba
Level - First paragraphs