Aziizi
Lawrence A. Konjuro
Natalie Propa

Aziizi ono. Aziizi doli wange.

1

Nnhenda inho Aziizi kuba musanhufu.

2

Bwe nsituka nnaaba mu maiso. Me naanoonhya Aziizi.

3

Bwembona Aziizi mmusunsula enviiri.

4

Bwe ndya ekyenco ndhiisa ni Aziizi.

5

Bwendya amenvu ndiisaaku eirara Aziizi.

6

Aye Aziizi talya lyenvu lye. Neebuuza lwaaki?

7

Ntambula kuluya bwe nnonda ebimuli.

8

Mpa Aziizi ekimuli. Aye takoba ati, "gheebale."

9

Nnaaza Aziizi namutukuza nga maama akaali kuunaaza.

10

Nvaaza Aziizi ebya kasaayi kuba nnhenda ino langi eyo.

11

Bwe nja okutenduka, nta aziizi kumpi ni ghendi.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Aziizi
Author - Lawrence A. Konjuro
Translation - Isaac Mapiti, Kyambogo University
Illustration - Natalie Propa
Language - Lusoga
Level - First sentences