Nnendha ebibira
Gertrude Kobusinge
Rob Owen

Nnendha ebibira.

1

Esaasira eyabita naja mu kibira ekye Kibale.

2

Nabona emiti mingi. Nabona omutiini, omuvule, omunaazi n'omukooge.

3

Nabona amalike, enkobe, n'enkembo.

4

Nabona ebinhonhi ebyendhawulo. Nabona ngaali, empungu, n'ebiwigulu.

5

Naseka bwenabona endovu enene ng'eri na akakira akatono.

6

Nabona ebisolo, ebinhonhi, n'ebirime ebyendhawulo.

7

Ekibira ekye Kibale kirungi okukyaalira.

Nnendha ebibira. Ate ighe?

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Nnendha ebibira
Author - Gertrude Kobusinge, Kirrisa Robert, Tusingwire Angel
Translation - Alice Gonza, Kyambogo University
Illustration - Rob Owen
Language - Lusoga
Level - First sentences