Shwér
Ursula Nafula
Marion Drew

Shwéri dzəm wiyi. Wú wìy ne e shaà láʼ yér.

1

Shwéri kér vitaáví. Wú tiìné kifá kém ké visəərí.

2

M jum kifá kém ji m wàa koó, a shwéri tsə́y mo é bàm.

3

Shwéri kfə̀n ne kiìkir. Wú lì ne kifá kém kù a koʼ sho koʼón é yuv.

4

Kiìkir sùm ne mo súmen. M yòʼ yén kirə́ʼ. M yòʼ kum kifá.

5

Kifá kém ké visəərí kí bèé lèn? A tàm bo kí tàám ne e kici.

6

A tàm bo kifá kém kí dzəə́ féŋ e yuv.

7

Shwéri kpùrín ne. M kù dzəə́ kár binkìrì.

8

Shwéri kárir mo tiirì, m nèn a kiy virə́ʼ. M gháy ji shwéri sà dù a dzə̀ fee a?

9

M yòʼ yén fo kifá kém kí dzəə̀n. M yòʼ dzəə́ yú fo shwéri kumè.

10

A tàm kibvəə́shí m yèn kifá kém.

11

Mo-óò wáa dù lèn fo laʼ fo shwer wúmóʼó sii kèʼ a wìy.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Shwér
Author - Ursula Nafula
Translation - Beatrice Tafon Takeh, Mbinkar Emmanuel Keelen
Illustration - Marion Drew
Language - Lámnsoʼ
Level - First sentences