كورتي الحمرا
Marion Drew
Marion Drew

كورة.

1

كورتي.

2

كورتي الحمرا.

3

كورتي الحمرا الكبيرة.

4

بَشوط!

5

بَشوط كورتي.

6

بَشوط كورتي الحمرا.

7

بَشوط كورتي الحمرا جامد!

8

فين؟

9

كورتي فين؟

10

كورتي فين دلوقتي؟

11

كورتي الحمرا فين دلوقتي؟

12

دي فوق.

13

دي عالية فوق.

14

دي عالية فوق في السما.

15

دي عالية فوق في السما. دي فوق القمر. دي راحت!

16
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
كورتي الحمرا
Author - Marion Drew
Translation - Loḡawi Maghuul
Illustration - Marion Drew
Language - Egyptian
Level - First words