UNkawu ngomnyaka wendlala
Alice Edui
Salim Kasamba

Ngalowo mnyaka izulu alizange line. Umhlaba wawome qha!

1

UNkawu wasuka ekhaya wayadinga amanzi lokudla.

2

Wedlula izintaba lezindonga.

3

Wafika endaweni okuthiwa yiThikolo.

4

UNkawu wathaba kakhulu efika kulindawo.

5

Wadla izithelo wazimuka! Kodwa waba lesizungu ekhumbula abanye bakhe.

6

Ngakho-ke wabuyela ekhaya.

7

Abanye onkawu bathaba bembona efika.

8

"Ingaphi indawo le elezithelo?" bambuza.

9

"Ngizahamba lani," waphendula uNkawu.

10

Abanye onkawu bakuthanda eThikolo. Bakhetha ukuhlala khona kokuphela.

11

Onkawu base Thikolo kwabakhathaza lokhu.

12

Bathi, "Onkawu bemzini bazakudla izithelo zethu zonke."

13

Onkawu base Thikolo bayahlasela onkawu bemzini.

14

"Kungani lisilwa?" wabuza omunye wabadala. "Kulezithelo eziseneleyo sonke."

15

Lokhu kwakuliqiniso. Onkawu bonke bakhetha ukuhlalisana kuhle ngokuthula.

16
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
UNkawu ngomnyaka wendlala
Author - Alice Edui
Translation - Antonetta Sipho Madziva, Sibongile Mnkandla
Illustration - Salim Kasamba
Language - IsiNdebele (Zimbabwe)
Level - First words