Biri da Fari
Alice Edui
Salim Kasamba

Damina bata sauka ba, ƙasa ta bushe.

1

Biranya ta bar gida don neman ruwa da abinci.

2

Ta kewaye duwatsu da ƙoramai.

3

Sai ta zo wani wuri mai suna Tirkol.

4

Wannan biranyar ta yi matuƙar murna da zuwa wannan wuri.

5

Ta ci abinci tayi ƙiba. Amma tayi baƙin cikin rasa abokai.

6

Saboda haka, biranya ta yi doguwar tafiya zuwa gida.

7

Da ganin ta, sauran birai suka cika da farin ciki.

8

Suna farin ciki ta kawo masu 'ya'yan itace.

9

Bayan sun ƙoshi, sai biranya ta kai su zuwa Tirkol.

10

Sauran birai sun jin daɗin zaman Tirkol domin wadatar abinci.

11

Sai dai hankalin biran da suka isko Tirkol ya tashi.

12

Suka ce, "Baƙin biran nan zasu cinye abincin duka."

13

Sai biran Tirkol suka kai hari kan baƙin birai.

14

Suka ce, "Bakin birorin nan za su cin ye mana abinci."

15

Suka ce wannan gaskiya ne. Sai suka yi shawarar zama.

16
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Biri da Fari
Author - Alice Edui
Translation - Christiana Ladidi Catoh, Musa Zakari Yau
Illustration - Salim Kasamba
Language - Hausa (Nigeria)
Level - First words