Akhabere Aba Omuyiinda
Salaama Wanale
Mango Tree

Ababusi ba Akhabere nende Nechesa bali bafwa.

1

Akhabere yali wo bukhonyi. Nechesa yali we isunga.

2

Inyanga ndala, Akhabere nende Nechesa batsia khukhaba fiokhulia.

3

Nashikawa yali omushiere omuhani wo buyiinda. Omubiri kwe nikwetsula khwo amakakha.

4

Nechesa yaakana no Nashikawa. Namulangisia, "Omukhana wanje, orie? Orula ena? Otsia ena?"

5

Nashikawa yaboola, "Itsa unjinge ne ndalakhwechesia shiolakhola." Nechesa yalolesia omukhasi obufuru.

6

Nashikawa namuboolera abe noluchendo olulayi.

7

Nechesa yali omuchonyu. Olwa yekhala hasi okhuulukha, efikoko fianza okhumuluma.

8

Akhabere yesi yaakana Nashikawa. Nashikawa yamureeba amarebo malala kalia.

9

Akhabere yafuchirira okhuchinga Nashikawa. Nashikawa namuboolera akalukhe nango, owalanyoola buli shindu shiayenya.

10

Akhabere akhupira Nashikawa orio. Yakalukha mungo ne nanyoola buli shindu.

11

Habula yekhuula okhukosia Nechesa.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Akhabere Aba Omuyiinda
Author - Salaama Wanale
Adaptation - African Storybook
Illustration - Mango Tree
Language - Oluwanga
Level - First sentences