Lešoka la dinoga
Joseph Sanchez Nadimo
Rob Owen

Motsana wa Sinyaire o dikaneditšwe ke dithabana. Dinoga tše dintši di dula lešokeng leo gona dithabaneng tšeo. Badudi ba motsana woo ba bitša noga ye kgolokgolo ka leina la Unyalego. Noga ye e be e tšhoša batho ba bantši kage e be e kgona go metša dipudi le dinku.

1

Ka letšatši le lengwe Apiyo, Ajoh le Atieno ba ileba ya lešokeng go nyaka dikgong. Koko wa bona a ba lemoša a re, "Le hlokomele Unyalego, noga ye kgolo. Le se ke la tšea selo kua lešokeng ge e se dikgong fela." Ajoh o ile a iphetoša ngwana wa go hloka tsebe go koko wa gagwe.

2

Basetsana ba ile ba lokiša mphago wa maswi, dipanana, merepa le meetse. Ba ile ba tšea dithapo tša go bofa dikgong le selepe sa go rema dikgong. Morago ba wela tsela go leba lešokeng.

3

Ba be ba itshwaretše mehlamo, ba bile ba itshegela geba le tseleng. Ka bjako, Apiyo, e lego yo mogolo go bona a re, "Homolang. Re fihla legaeng la Unyalego."

4

Atieno a goelela ba bangwea re, "Bonang meno a gauta a Unyalego ke a. A re a tšeeng." Apiyo o ile a ba gopotša a re, "Le se ke la lebala temošo ya koko. Ga se ra swanela go tšea selo mo lešokeng ge e se go dikgong fela."

5

Ajoh a re, "Koko ga ke mo tshepe. Ke nagana gore koko o leka go re thibela go hwetša seo re se nyakago. Koko o na le lehufa go rena. Nna ke tla a tšea meno a gauta." Bosesi ba gagwe ba be ba tshwenyegile ka seo. "Ajoh re go lemošitše," bona ba realo. Ajoh o be a se na taba le bona.

6

Ka yona nako yeo, Unyalego ya tšwelela e nyakana le meno a yona. Noga e be e befetšwe kudu ka ge e sa hwetše meno a yona a gauta. Unyalego ya kwa basetsana ba bolela ba bile ba sega. E ile ya iphihla ka fase ga leswika ka thoko ga tsela fao basetsana ba tlogo feta gona.

7

Basetsana ba ile ba rwala dikgong tša bona dihlogong. Ka bjako ba kwa modumo wa "Sssssssss!" Ba ileba tšhoga kudu gomme ba leka go iphihla. E be e le Unyalego, e ahlamišitše legano e itokišetša go loma.

8

Unyalego e ile ya botšiša basetsana ya re, "Ke mang yoo a tšerego meno a ka a gauta?" Basetsana ba homola. Noga e ile ya tšea sephetho sa go leka basetsana gore e hwetše yoo a tšerego meno a yona. "Yoo a se nago molato, o tla opela gabotse ntle le go dira diphošo. O tla ya gae ledikgong tša gagwe. Efela yoo a nago le molato, o tla dira diphošo. O tla ba dijo tšaka matšatši a mararo a go latela."

9

Apiyo a thoma go opela ga botse ka lentšu la go hlweka. Morago gwa latela Atieno.

10

Bofelelong e be e le Ajoh. O be a tšhogile. O ile a tla ka pele gomme a thoma go opela. Koša ya gagwe e be e le ya bošaedi le mantšu a yona a na le diphošo. Noga ya goeletša ya re, "Na ga o kgone go opela gabotse go swana le ba bangwe?" Noga ya lemoga gore Ajoh ke yena a tšerego meno a yona a gauta.

11

Unyalego e ileya metša Ajoh. Bana babo ba ileba kitimela gae go hlaloša seo se diregilego.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Lešoka la dinoga
Author - Joseph Sanchez Nadimo
Translation - Dikeledi Queen Shai
Illustration - Rob Owen
Language - Sepedi
Level - Longer paragraphs