Mulena Walinyunywani
South African Folktale
Wiehan de Jager

Kale kale kwasimuluho nekupila linyunwani. Lifolofolo zaba nimukopano, nelibata kuba nimulena inge batu nilifolofolo. Kifi nyunywani yeswanela kuba folofolo?

1

"Mbande, kiyena yana nimata nikuswanela bulena!" yabulela nyunywani yeng'wi. "Batili, ana musyukwe, hape abizanga, uhutwalanga nimakeke," yabulela yeng'wi nyunywani. "Kanti ye Mpye, kakuli kiyena yomutuna hape ulilanga inge tau," yeling'wi nyunywani yabulela. "Batili, akoni kufufa. Mulena walinyunywani uswanela kufufa."

2

"Nasepa niswanela kuba mulena," abulela Ngangalukuni, inge abapula mafufa aye. "Niyomunde." "Uikutwa ahulu," labulela lisikita. "Nina nimeto amatuna kufita nyunywani kaufeela. Niswanela kuba mulena." "Batili, Ising'i wena, Lisikita," zeng'wi linyunwani zahuweleza. "Uyolobalanga lizazi alipazulanga!"

3

Onafo zapalelwa nikuya kwahule kaza kuketa mulena. Onafo nyunywani yeng'wi yaba nimuhupulo. "Yena yakafufa kufita linyunywani zeng'wi kiyena yakaba mulena," yabulela nyunywani yeng'wi. "Niti, niti," kaufeela linyunywani zahuweleza, zafufa kaufeela mwahalimu, mane mwambyumbyulu.

4

Pato yeuna yafufa lizazi leliling'wi, kuyelela mwamalundu amatelele kakufitisisa mwalifasi kaufeela. Mbande yafufa mazazi amabeli, mwambyumbyulu kufitelela malundu. Kono linong'u lafufa mwambyumbyulu kwamazazi amalalu mukatumbi inge kusina kupumula, kuyelela inge liliba lizazi. Kwahule fahalimu abona, bautwa Linong'u inge lihuwa, "Kina yatamile kuya mwahalimu, Kina mulena!"

5

Kono fahalimu ahae ahutwa kanzwi kakainyanyani inge kali, "Tink, tink, tink! Kina yamifitelezi, kina mulena." Neli kanyunywani kakabizwa kasisi, kakainyani kufitisisa kwalinyunywani kaufeela. Nakaswalelezi fa lifufa aLinong'u anafufa cwalo inge aya mwahalimu.

6

"Auna kunisiya hape," labulela Linong'u, nikufufa kuyelela mwahalimu. Afufa niku fufa mane afita fakupalelwa. "Nifahali alinyunywani kaufeela. Nimulena wamina!" ahuwa.

7

Kono kwalifufa la hae Linong'u nekulamatezi kasisi. "Tink, tink! Tink, tink! Kina, kakainyanyani! Nimulena wamina." Linong'u nakatezi nikufufulelwa nikupalelwa kuikeza kufufa mwahalimu.

8

Onafa akutela fafasi inge afufa nikanyunywani Kasisi inge kalamatezi kwa lifufa lahae. Linyunywani zeng'wi zanyemela Kasisi. Bakalibelela, kuli bakakumaule mafufa.

9

  Kono kabubebe kasisi kaziba kuli linyunywani neli nyemile, kafufela mwamusima wanoha yene isiyo mwateni. Linyunywani zeng'wi zenelilebelezi zabulelela Lisikita, "Uswanela kumulita kasisi kwamusima mwakainzi nikukaswaka akakazwa fande." Lisikita lalibelela cwalo kwatuko nimusima.

10

Kono lizazi nelifutumala mi Lisikita lautwa buloko nikulobalelela. Kasisi kanangela fande amusima. Akabona kuli Lisikita lilobezi kafufela mwahalimu nikuya.

11

Lisikita la ikutwa maswabi kuli nelituwelezi Kasisi kufufa nikuipata. Fa Lisikita lisela busihu kipeto. Musiyali, Lisikita lalobala, kwahule nilinyunywani zeng'wi.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Mulena Walinyunywani
Author - South African Folktale
Translation - Limbali Muyendekwa
Illustration - Wiehan de Jager
Language - SiLozi
Level - Longer paragraphs