Bogolofadi ga se go se kgone
Agnes Mabururu
Wiehan de Jager

Yo ke Malefo. Ke morutiši wa ka.

1

Malefo o šomiša dipatla tša bagolofadi ge a sepela.

2

Yo ke Tebogo. Ke DJ wa ka wa mmamoratwa seyalemoyeng.

3

Tebogo o bolawa ke mahlo.

4

Yo ke Phetogo, moagišane waka. Phetogo ke molemi.

5

Phetogo ke sefowa. O šomiša polelo ya diatla ge a bolela.

6

Yo ke Kabelo. Ke moraloki yo hlwahlwa wa kgwele ya maoto kua sekolong.

7

Kabelo ga a na matsogo. Efela o nweša dikgwele tše dintši tša sehlopha sa rena!

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Bogolofadi ga se go se kgone
Author - Agnes Mabururu
Translation - Motlhago Sara Mohale
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Sepedi
Level - First sentences