Banako ukwenza izinto
Agnes Mabururu
Wiehan de Jager

Lo nguMbali. Ngutishala wam.

1

UMbali uhamba ngeentonga.

2

Lo nguMxolisi. Ungoyena msasazi ndimthandayo kunabo bonke.

3

UMxolisi unengxaki yamehlo.

4

Lo ngu-Ayanda, ummelwane wam.
U-Ayanda ngumlimi.

5

U-Ayanda sisithulu. Uthetha ngezandla.

6

Lo nguSizwe. Ungumdlali wesoka obalaseleyo esikolweni sam.

7

USizwe akanazo izandla. Kodwa ukora amanqaku amaninzi kwiqela lethu!

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Banako ukwenza izinto
Author - Agnes Mabururu
Translation - Xolisa Guzula
Illustration - Wiehan de Jager
Language - isiXhosa
Level - First sentences