Á táŋ nyám si
Zanele Buthelezi
Rob Owen

Kitàm kimòʼón ki sí du, e no mendzə́v.

1

Aleeleé du abaà, e nò mendzə́v.

2

Anyar ataár wùn à menə́n mè mekweè, á du, e no sa mendzə́v.

3

Nyám se impalar sitàn wùn à vitsəətsə̀ŋ vi ntuùfú, sí sí du e ndzəv.

4

Nyám saàmbà se á yoŋ ji sebara, sí sí léʼ du e ndzəv.

5

Ajáʼá dzə̀ waamé wùn à sə́ si bvə̀ʼə̀ mo áwune ghán e ndzəv.

6

Bvərə̀ʼ wo mòʼón nyamkìrì. Wù taʼ sa e no mendzə́v. Yii fan la bvərə̀ʼ?

7

Kitàm kee kimòʼón ki nó mendzə́v wùn bvərə̀ʼ.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Á táŋ nyám si
Author - Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Translation - Beatrice Tafon Takeh, Mbinkar Emmanuel Keelen
Illustration - Rob Owen
Language - Lámnsoʼ
Level - First sentences