Ŋgvəv wùn Ngom – Ŋkèʼ Mbìy
Winny Asara
Magriet Brink

Ŋgvəv wùn ngom dzə̀ ŋkarsi.

1

Áwune nèn dù, a te bor.

2

Yì-iì koó ŋgvəv bor woo shooy.

3

Ŋgom nèn wày bor.

4

Kí nyár ŋgvəv.

5

Ŋgvəv nèn mìy ngom.

6

E nèn loo dù, e yèn yìy à ŋgom.

7

Ŋgom nèn tòŋ jii, "Yèwor, ku sə̀ mo."

8

Ŋgvəv nèn yù, a wúné koó wun ntéŋ.

9

Ŋgom-eè koó e shuù e bí féyì.

10

Ŋgvəv nèn wòʼtín, e cù ŋgom rə̀y. Ngom léʼ e kitú kfə́ kí.

11

Ŋgvəv si yòʼ yii koŋ a yen ŋgomsi.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ŋgvəv wùn Ngom – Ŋkèʼ Mbìy
Author - Winny Asara
Translation - Beatrice Tafon Takeh
Illustration - Magriet Brink
Language - Lámnsoʼ
Level - First words