Moya
Ursula Nafula
Marion Drew

Moya wu bonga. Wu bonga wu hundza hi le kaya.

1

Moya wu na matimba. Wu handzurile khayinti evokweni ra mina.

2

Ndzi cacela khayinti ya mina. Moya wu ndzi hungela le kule na khayinti!

3

Moya lowu se i Tornado. Wu yisa khayinti ya mina ehenhlahenhla.

4

 Tornado yi ni mita. A ndzi voni nchumu a ndzi khomi nchumu.

5

Khayinti ya mina se yi kwihi? Kumbe yi khwekerile emurhini.

6

Kumbe ya ha haha empfhukeni.

7

Moya se wu yimile. Mina ndza ha rhendzeleka.

8

Loko ndzi yima ku rhendzeleka ndzi sungula ku languta ematlhelo. Moya wu ye kwihi?

9

Khayinti ya mina a ndzi yi voni. Moya na wona a ndza ha wu twi.

10

Kumbe mundzuku ndzi ta yi kuma khayinti ya mina. Sweswi ndzi ya ekaya moya wu nga si vuya nakambe.

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Moya
Author - Ursula Nafula
Translation - Arnold Mushwana
Illustration - Marion Drew
Language - Xitsonga
Level - First sentences