Akhabere Aba Omuyiinda
Salaama Wanale
Mango Tree

Khale khale, yaliwo abakhaana babiri abananda, Akhabere nende Nechesa. Ababusi babo bali bafwa. Bali bamenya khulwanda. Ifula kata efiamu fiokhulia shibialiho tawe. Yesi yesi owenyanga efiokhulia yatsitsanga oluchendo olurambi kho anyole.

1

Akhabere yali omukhaana omuolerefu khandi wo bukhonyi. Omukhana wabo Nechesa yali we isunga khandi ula ulira amachero ta. Shiyahenderanga abandu bandi tawe.

2

Inyanga ndala, Akhabere nende Nechesa babukha banyoola babula fiokhulia. Yali khatimba bakhabe fiokhulia. Kho Akhabere nende Nechesa barula buli mundu injira yiye.

3

Yaliwo omushiere we lira mbu Nashikawa. Yali omuhani wo buyiinda. Nashikawa yali nende obukoma ne omubiri kwe nikwetsula khwo amakakha.

4

Nechesa yaakana no mushiere yuno. Omushiere namulangisia, "Omukhana wanje, orie? Orula ena? Otsia ena?"

5

Nechesa yakalusia amarebo kosi. Omushiere yaboola, "Itsa unjinge okhuyiira munzu mwanje ne ndalakhwechesia shiolakhola." Nechesa yalolesia omukhasi obufuru.

6

Yaboola, "Emala ndafwa obukhala bwokhutira amakakha ko amachafu yako." Omushiere yaulera ne namuboolera abe noluchendo olulayi.

7

Nechesa yachenda okhula lwayola owa ebikongolo, tsinzukha, amasa nende efikoko findi efinji fiali. Yali omuchonyu khandi omuteshere khubeera shiyali naliirekho eshindu ta. Olwa yekhala hasi okhuulukha, efikoko fino fianza okhumuluma.

8

Khuluchendo lulwe, Akhabere yaakana nende omushiere uyo yesi. Yasangalira Nashikawa, khubeera niye omundu wa mberi Akhabere okhubukana ninaye okhurula nachaka oluchendo. Omushiere yamulanga khandi namureeba amarebo malala kalia.

9

Akhabere yafuchirira okhuchinga Nashikawa okhutsia munzu mwaye. "Okholere liakhaya abandu abanji," Omushiere naboola. Yaeresia Akhabere olusala ne namuboolera akalukhe nango, owa lanyoola buli shindu shiayenya.

10

Akhabere yasangala khandi nakhupira omushiere orio. Yerukha okhukalukha mungo ne nanyoola inzu imbia niilimwo buli shindu, halala nende efiokhulia efinji. Yaba omukhana omuyiinda mulukongo.

11

Habula yekhuula okhukosia omukhana wabo. Yaboola, "Oula ulira amachero ta akwitsanga mumunwa kwe inzofu."

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Akhabere Aba Omuyiinda
Author - Salaama Wanale
Translation - Margaret Amateshe
Illustration - Mango Tree
Language - Oluwanga
Level - First paragraphs