Apese Na Abu Tabar
Salaama Wanale
Mango Tree

Kolong ang'orot, aya ng'akaitotoi ng'aarei anyaritae Nadio ka Natabo. Adauna ng'ikauriak kech. Alomito kechi nariyet. Amam akiru ayei ka ng'araito nanyamat. Asakanarete ng'itung'a akimuj nikalonana.

1

Arai Nadio ikoku ni arimatoi, nikeliling'an nabo adodor. Arai nakaatokeng Natabo ikoku ni ekeuna nabo pe apupi ng'itatam. Pe asaki ng'esi akiyen ng'akiro a ng'itung'a a luche.

2

Apei kwaar, tokienyut ng'akaitotoi ng'una taparachu toriamut ibore ninyamat emam. Achamitae esakarete akimuj. Apotu kechi tonyout tasakasi akimuj.

3

Kaneni, ayei akimat anyaritae Netasile. Anupitae atamar ng'esi eposi ebari. Ating'it enomokere Netasile, eleleba ng'ajemei nakuan.

4

Abu Natabo kiriamun ka akimat ng'ina. Tanyara akimat ng'esi, "Ika-koku, nyanu ng'ache? Ai ibunio? Ai ilosi?"

5

Tatachu Natabo ng'aking'iseta ng'una daang. Tama akimat, "Bwa tadakarai ayong kai dio katolimok na echamakina tosub." Agogong Nambuya akou anakimat.

6

Tama Natabo, "Apasal atotoan akidwang akitap ng'ajemei kon." Kililing akimat dio tama ng'esi kape niajokon.

7

Tolot Natabo todol ache kwap. Akwap na aya ng'akamuria-muriae, ng'imunio, ng'ikur, ka ng'ikolonyoi. Abu akoro kitononoku Natabo. Ani iboikin ng'esi tokonya ng'iborei ng'ulu.

8

Analosit a Nadio, abu kiriama ka akimat napei ng'ina. Talakar ng'esi naeng'olikinia Netasile kotere arai ituan ni eking'aren akiriamun ka ng'esi. Tanyarau akimat ng'ina ng'esi king'itana loger lotete.

9

Tachamu Nadio adakar Netasile kai. "Isub iyong ibore ni akuruwo lukaalak." Tama akimat. Nak akimat Nadio aburo, dio tolimok atamar tobong'o nawi irukauni ibore ni esaki daang.

10

Tobuwak Nadio ng'esi alakara dio kipung'ar nawi. Toriamu akai ileleba ibore daang ka akimuj nakaalan. Tarau ng'esi aberu nakabaran.

11

Nakaneni, eyalolong'i ng'esi aking'op anakaatokeng. Dio tama, "Elomari ni nyenupi ng'akitatamet nakituk etom."

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Apese Na Abu Tabar
Author - Salaama Wanale
Translation - Simon Ipoo
Illustration - Mango Tree
Language - Ng’aturkana
Level - First paragraphs