Edia Lope Aminae
Phumy Zikode
Wiehan de Jager

Kolong ang'orot, ayei edia lo arono ereet, amam ituan amina ng'esi tani ng'ikauriak keng. Anawi, eboyeene ng'esi bon tani isemeete ng'itung'a luche anawi ng'itorubei.

1

Tani alosukul, iriamui iyong ng'esi bon iboi toboliate ng'ide luche.

2

Ani elosio aramun ng'atuk, iriamuni iyong ng'esi isidii, kotere ang'erito ng'isapa luche akibak ka ng'esi.

3

Apei kolong'it, totiaku ng'esi ayakar. Pe ayeni ng'esi ni alosi, tolot tani ni ariamunia amoni. Kisiak ng'esi akibul, nakaneni kitogogong etau kotere atamit atamar emam ituan kesiyani kori kamina ng'esi.

4

Na adolio ng'esi alomar tooma namoni, kiriamun ka aberu na ayakar ereet loaroon, namojong nabo toborok. Kimala aberu ng'ina ng'esi king'it ibore ni esaki alotooma amoni. Tobul edia ng'olo na eiraria itung'unan isiruori ng'esi. Tolimok nge'si aberu ng'ina atamar, achakara kotere emam ituan kamina ng'esi.

5

King'it aberu ng'ina ng'esi kesaki aking'arakino. Tatachu ng'esi tama, "Eee" tolimoki ng'esi aberu ng'ina atamar tomee ereet lokeng toseger kibuser.

6

Amakar edia ng'olo erot eche, arai akimee ereet akimat taanyunia aking'arakino bon. Abu kisiak akimee ng'akadomela anakonyen, ng'akabokoyo alokume ka ng'ipip anakii. Tomee ereet akimat toseger nabo kibuser.

7

Tobuak akimat ng'esi alakara tama, "Iriamuni iyong ng'iboro daang luajokak alotooma amoni. Nakaneni nyilema tani ipei. Yau ataagoroit ekitoe na iriamuni bon."

8

Tamatar edia esaki aking'olikin ng'iboro lube aya namoni.  Ering'a nyelomara namoni, tanyara akimat ng'esi tama, "Edia, tobong'u ne!" topeu edia nikeng tama. "Ayong lo!" King'it kiirarit ng'esi ng'akiro na alimokinit. "Abala ayong, iriamuni iyong ng'iboro luajokak anamoni, nakaneni nyilema tani ipei kech, yau ataagoroit na iriamuni iyong bon." Tobong'ok akimat nabo. Kiiyik edia sodi tochamu akimat ng'esi elomari namoni.

9

Kipung'ar edia. Ering'a nyelomara namoni, kiira etoil ebala, "Edia! Tobong'u ne!" Abu edia kisiak akibukakin kotere ibore ni asaki akimat. Tobong'o nabo ni ayei akimat. Tolimu akimat tama, "Nyatamit ayong atamar kiirarit iyong ayong ejok. Abala ayong, iriamuni iyong ng'iboro luajokak anamoni, nakaneni nyilema tani ipei. Yau ataagoroit na iriamuni iyong bon." Tobong'ok akimat nabo. Kiiyik edia sodi kipung'ar nabo namoni.

10

Napei ebala atoloma namoni kona, kiira etoil nabo ebala, "Edia, tobong'u ne!" Tokou akipasaar, nakaneni torubak etoil enyara, dio tobong'o nakimat. Tama akimat, "Nyakanupit ayong iyong. Nyayeni atamar isubakini iyong na abala ayong. Abala ayong, iriamuni iyong ng'iboro luajokak anamoni. Nakaneni nyilema tani ipei. Yau ataagoroit na iriamuni iyong bon." Tong'oo edia kotere abong'onokin ng'akiro. Kipung'ar lokojokon tani ni alomaria namoni.

11

Na anang'ia namoni, king'olik atubwa ileleba ng'aropiyae. Tolemu ng'aropiyae kiwaak lochwee lo eworu. Wadio, kitamu ng'akiro na alimokinit akimat atamar nyilema idio bore mati ataagoroit bon. Tobuwak ng'aropiyae natubwa.

12

Tokienyia king'olik ng'iworui lukitiat. Tobuto ng'iworui lu anapit dio tanap lukitiat. Nabo abu kitamu ng'akiro natete abala akimat. Tobut ng'iworui lukitiat tanap lung'orok keng.

13

Tokienyia king'olik ataagoroit. Arinyit ataagoroit kotere akolong. Tatamak bon ibore asaki akimat atosubia ng'esi ataagoroit. Ayei atubwa na akimuj lokwaas ataagoroit. Akukunyuunit akimuj ng'ina tanyamite edia akoro. Tokuruwo edia akimiekin akimuj nyenyama.

14

Arumoret, kitamu ng'akiro na alimokinit akimat. Kitam atamar abala akimat tolemu ataagoroit bon. Nyeanyung'ara nabo ng'esi ataagoroit.

15

Tobong'o eng'oit alimokin akimat na asubasi. Nakaneni nyeriamuna ng'esi akimat anitete.

16
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Edia Lope Aminae
Author - Phumy Zikode
Translation - Simon Ipoo
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Ng’aturkana
Level - Longer paragraphs